02188678487 - 8653280902782
02188678488 - 8653280902781
EN 英语

خرید و فروش معدن

چنانچه قصد خرید یا فروش معدن خود را دارید ، پس از تکمیل فرم زیر روی گزینه ارسال  کلیک نمایید.

درخواست شما توسط کارشناسان مربوطه دریافت و درصورت تعریف شده بودن در حیطه فعالیت ما و پس از بررسی صحت اطلاعات و مدارک ارسالی شما ، اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

  • ارسال مستندات(پروانه و مجوزات مربوط به صنایع و معادن،  گزارشات فنی و توپوگرافیکی، عکس و …….) به ویژه برای درخواست فروش ضروری  است.
  • بدیهی است به درخواست های فاقد مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد.
[gravityform id=”17″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]